De criteria

waaraan de projecten dienen te voldoen zijn als volgt:
(zoe iik de website : https://www.pgdriebergen.nl/zwo onder kopje “Taken en werkwijze ZWO”):

 • De giftencommissie zorgt voor een juiste en evenwichtige verdeling van de giften. Zij houdt daarbij rekening met o.a. spreiding over de continenten, aard van de projecten (zoals zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking).
 • Het doel van het ingediende project moet duidelijk zijn en moet gericht zijn op zwakkere groepen in kerk en samenleving.
 • De organisatie moet duidelijk zijn t.a.v. haar werkwijze, doelstellingen en financieringsstromen. Er moet sprake zijn van het maken van een verschil, met de Bijbelse gerechtigheid als leidraad.
 • Een aanvraag zal worden beoordeeld op noodzakelijkheid en doelmatigheid.
 • Betreft het een project dat niet via KiA wordt ingediend dan wordt gekeken of de organisatie een kwaliteitskeurmerk (cbf) heeft, en/of een stichting (met Anbi-status) is en gelden eveneens de hiervoor genoemde criteria. Is dit niet het geval, dan zal nadere informatie ingewonnen worden bij de indiener (bijvoorbeeld informatie die voorhanden is via een lid van de Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg).
 • Het project kan niet bestaan uit ondersteuning van natuurlijke personen.
 • Voor giften t.b.v. van de extra giften ronde in voor en najaar geldt dat:
  • De projecten niet al via het ‘reguliere’ collecte rooster ondersteund worden
  • Gezocht wordt naar nieuwe projecten (opdat niet giften een vanzelfsprekendheid worden).