Taken en Werkwijze 

Protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Kerkorde Art. X lid 2

De kerkorde benoemt de diaconale roeping van de gemeente waarop ook wij als Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) onze visie en werkwijze hebbengebaseerd:

“De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

Samen willen wij de Kerk in Actie zijn. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

De Commissie ZWO  valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Diakenen.  De aandacht spits zich toe op de werkterreinen in het buitenland van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De Commissie stimuleert de gemeenteleden om over grenzen heen te kijken, om te zien naar minder kansrijke groepen in de wereld, verstrekt informatie en verdeelt verkregen financiële middelen voor ZWO-doelen.

De Commissie bestaat momenteel uit leden van de 3Wijken, de wijkgemeente Immanuël, de Hervormd Ger. Gemeenschap (HGG) en Traject24, waarvan enkelen als diaken zijn aangesteld door hun wijk. Daarnaast kunnen niet-ambtsdragers als leden – eventueel met bijzondere taken - worden benoemd door het College op voorstel van de Cie. ZWO. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De voorzitter is aangesteld door het College van Diakenen(CvD) en heeft zitting in het Moderamen van het College.

Doelstelling

De Cie. ZWO is werkzaam op het terrein van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, toegespitst op het buitenland. Dit werkveld sluit ondermeer aan bij de activiteiten van Kerk in Actie, waarvan via collectes en giften speciale projecten worden gesteund, maar verleent ook steun aan projecten waarbij gemeenteleden zich betrokken voelen.

Taken

Het werk van de Commissie ZWO is onderverdeeld in diverse taken, waaronder:

•       Het verstrekken van giften aan projecten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking in het buitenland;

•       Het verstrekken van giften op het gebied van Noodhulp, via KiA;

•       Het voorstellen van projecten op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking in het buitenland voor het jaarlijkse collecterooster;

•       Het onder de aandacht brengen van een speciaal ZWO project  (Themajaar)voor een periode van min. twee jaar;

•       Het zoeken naar mogelijkheden om de bewustwording in de gemeente t.a.v. de genoemde gebieden te verhogen.

Algemene werkwijze

De Commissie ZWO:

•       Vergadert  ca. 1 maal per 6 weken. Notulen worden gedeeld met het CvD;

•       Verzorgt specifieke informatie naar de gemeenteleden t.a.v. ZWO projecten, collectes en de voortgang van het werk o.a. in kerkdiensten en in Kerknieuws.

•        De Diaconie, waarvan ZWO onderdeel  is,  stelt een jaarlijkse begroting en een financieel  jaaroverzicht op.

•       ZWO maakt een jaarverslag van haar activiteiten  en informeert het CvD.