College van Kerkrentmeesters

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het College van Kerkrentmeesters. Uitgezonderd hiervan zijn de aangelegenheden van diaconale aard; deze zijn toevertrouwd aan het College van Diakenen. Beide Colleges stemmen hun beleid af op dat van de kerkenraad inzake het gehele leven en werken van de gemeente en doen verslag van hun werkzaamheden aan de kerkenraad.

Het College van Kerkrentmeesters, waarvan de meerderheid uit ouderling-kerkrentmeesters moet bestaan, wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en andere door de kerkenraad benoemde leden.  In verband met de hierna genoemde taken is het gewenst dat in elk geval enkelen van hen kennis hebben op financieel, bestuurlijk en bouwkundig gebied.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) worden als taken van het College van Kerkrentmeesters genoemd:

  1. Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiƫle en financiƫle voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
      •         het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente
      •         het  zorg dragen voor de geldwerving
      •         het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente

                en voorts

 b. het beheren van goederen van de gemeente

 c. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde personeelsbeleid

 d. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeids-overeenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein

 e. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is

 f. het bijhouden van de registers van de gemeente, beheren van de archieven van de gemeente en van verzekeringspolissen.

Een uitgebreide omschrijving van de taken en bevoegdheden van het College van Kerkrentmeesters is te vinden in bovengenoemde kerkorde, Ordinantie 11: De vermogensrechtelijke aangelegenheden.