pgdriebergen

 

 

Jaargang 9, nummer 7, 21-5-2019, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad voor Driebergen-Rijsenburg van de Protestantse Gemeente en de Vrijzinnigen Nederland

 

 

Kerkdiensten

 

ZONDAG 26 mei

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. A. Groenveld - Almere

 

’t Hoge Licht

10.00

DA. J.E. van Zelderen-Broek op Langedijk

 

Parklaankerk

10.15

Mw. M. Spoelstra

 

Nassau Odijckhof

10.30

Arjen Vaartjes

 

Sparrenheide

10.30

Ds. H. Reinders

 

Bartimeus (Druivenkas)

10.30

Aline Barnhoorn

 

Bartimeus Kapeldienst

10.30

Annemieke Dekker

50 dagentijd

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Marije Vermaas-Boer

 

 

Donderdag 30 mei Hemelvaart

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

’t Hoge Licht – gezamenlijke dienst

10.00

Ds. AWJ Theunisse, Beekbergen

Hemelvaart – samen met Grote Kerk

 

 

ZONDAG 2 juni

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. K. Visser

 

’t Hoge Licht

10.00

Da. Y.H.M. Hsu - Baambrugge

 

Parklaankerk

10.15

Ds. L.M. van der Toolen-van Boven

 

Nassau Odijckhof

10.30

Ds. Tia Braam

 

Sparrenheide

10.30

Mw. J. de Zwaan

 

Bartimeus Kapeldienst

10.30

Hanneke Willems

50 dagentijd

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Hariet Tarpeh

Avondmaal

 

ZONDAG 9 juni 1e Pinksterdag

 

 

Plaats

Tijd

Voorganger

Opmerking

Grote Kerk

10.00

Ds. A. de Hoog

Familiedienst

’t Hoge Licht

10.00

Ds. H.J. Reinders

 

Parklaankerk

10.15

Ds. M. van Schaik-Laan

 

Nassau Odijckhof

10.30

Bart v Empel

 

Sparrenheide

10.30

Mw. E. v. Deventer

 

Bartimeus Kapeldienst

10.30

Annemieke Dekker

 

’t Hoge Licht, Traject 24

12.00

Aletta Zeeman

 

 

Collectebestemmingen

Zondag 26 mei: Beautiful Gate: (Project Kees v.d. Vinne)

Beautiful Gate, onderdeel van de St. Samen op de Bres, werkt al twintig jaar in Zuid-Afrika aan projecten voor kansarme kinderen en gezinnen. Beautiful Gate werkt onder andere samen met de Crossroads hiv-kliniek en voorziet 491 kinderen van aidsremmende medicatie. Kees van der Vinne, geboren en getogen in Niezijl als zoon van de plaatselijke brandstofhandelaar, is al ruim dertien jaar werkzaam voor de organisatie samen met zijn vrouw Fredah, zoons Nathan, Joshua en dochter Ruth. Wij vragen uw bijdrage.

 

Donderdag 30 mei (Hemelvaart)IKON/Wilde Ganzen:

Een wereld waarin mensen die in armoede leven op eigen kracht hun situatie en hun toekomst verbeteren. Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Door middel van een financiële bijdrage, kennis en expertise stimuleren wij projecten en sociale ondernemingen die voortkomen uit gezamenlijk initiatief van bevlogen Nederlanders en mensen die in armoede leven. De projecten en ondernemingen zijn kleinschalig en leveren zichtbare resultaten op. Ook versterken we de kracht van mensen die in arme omstandigheden leven om in eigen land fondsen en middelen te mobiliseren. Voor een directe én een structurele verbetering van hun situatie en een kansrijke toekomst. Van harte aanbevolen.

Zondag 2 juni: ZWO-project: Bouwen aan een beter bestaan-Bangladesh (Laatste collecte)

Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom, beter voor de gezondheid! De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: "Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente!". Uw steun is onontbeerlijk voor dit werk.

Zondag 9 juni: Pinksteren: KiA: Bijbelverspreiding op Chinese platteland

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder de White Yi. De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is 60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hun geloof en voor hun identiteit is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de Witte Yi ook een bijbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe Testament is nu vertaald. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt. Wij vragen uw steun.

 

Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen

Ieder jaar maakt de diaconie een jaarrekening. De jaarrekening 2018 van de diaconie is door de algemene kerkenraad vastgesteld. Hierbij treft u de informatie aan d.m.v. de staat van Baten en Lasten over 2018.

Van maandag 27 mei tot en met 21 juni 2019 is er gelegenheid om de volledige jaarrekening in te zien op het kerkelijk bureau tijdens de openingstijden.

De leden kunnen eventuele opmerkingen en vragen over de jaarrekening indienen bij de scriba (E.M. van Amerongen) of bij de penningmeester van de diaconie (J.C.A. Rietveld via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

             
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

         
             
   

2018

 

2018

 

2017

   

werkelijk

 

begroting

 

werkelijk

 

BATEN

 

 

             
 

Baten onroerende zaken

105.658

 

103.668

 

76.587

 

Rentebaten

21.631

 

23.013

 

20.545

 

Bijdragen levend geld

42.036

 

71.250

 

118.511

 

Door te zenden collecten en bijdragen

84.651

 

82.808

 

89.158

             
 

Totaal baten

253.977

 

280.739

 

304.801

             
 

LASTEN

         
             
 

Lasten onroerende zaken

5.937

 

6.413

 

9.816

 

Lasten H113

28.117

 

28.635

 

305.875

 

Verplichtingen en bijdragen aan

         
 

andere organen

9.933

 

10.100

 

9.192

 

Kosten beheer en administratie

5.857

 

15.345

 

13.984

 

Interest en bankkosten

1.892

 

5.650

 

1.952

             
 

Subtotaal

51.736

 

66.143

 

340.820

             
 

Diaconaal werk

         
 

Diaconaal werk plaatselijk

82.764

 

103.500

 

134.892

 

Diaconaal werk provinciaal en landelijk

14.085

 

26.700

 

17.198

 

Diaconaal werk wereldwijd

72.857

 

73.308

 

78.734

             
 

Subtotaal diaconaal werk

169.706

 

203.508

 

230.824

             
 

Overige baten en lasten

0

 

2.100

 

1.655

             
 

Totaal lasten

221.442

 

271.751

 

573.299

             
 

Saldo baten minus lasten

32.535

 

8.988

 

-268.498

             
 

Toevoegingen en onttrekkingen

         
 

Toevoegingen reserves/voorz/fondsen

-10.000

 

-5.000

 

-37.704

 

Onttrekkingen reserves/voorz/fondsen

5.801

 

30.000

 

55.648

             
 

Subtotaal toevoegingen en onttrekkingen

-4.199

 

25.000

 

17.944

             
 

Resultaat

28.336

 

33.988

 

-250.554

Toelichting op de jaarrekening van de Diaconie 2018

In 2018 waren er binnen de Diaconie verschillende ontwikkelingen, waarvan we er een aantal toelichten.

Materiële vaste activa

In 2015 heeft de diaconie het pand Hoofdstraat 113 (H113) aangekocht. In 2016 en 2017 is het pand drastisch verbouwd. De hoge bouwkosten zijn hoger dan de huurwaarde, daarom zal er jaarlijks een afschrijving plaatvinden op het zakelijk deel van het pand en dat doen we dit jaar voor het eerst.

Financiële vaste/vlottende activa

Het totaal aan leningen/hypotheken u/g, diverse personen is € 152.837 (19 personen). Niet alle leningen hebben een onderpand. Als een lening niet terugbetaald kan worden, komt dit ten laste van rekening 5010 “ondersteuning personen”. Overige leningen u/g bedragen € 225.043.

Kortlopende vorderingen

De diaconie heeft voor St. FF-Anders een rekening courant waar de boekingen over en weer op geboekt worden. Zo ook hebben we een rekening courant voor de kerkrentmeesters.

Leningen o/g

Er is in 2018 1 lening van € 100.000 afgelost en 1 lening nog niet. De laatste lening was ondermeer nodig om de bouwkosten van het diaconale deel te kunnen betalen. Als zekerheidstelling voor deze lening zijn er 2 spaarcontracten bij de SKG.

Kortlopende schulden

In 2018 zijn we begonnen met een crediteurenadministratie zodat beter en directer geboekt kan worden op een crediteur. Er is een duidelijke toename op de rekening courant van de ZWO, men heeft minder uitgegeven dan is binnen gekomen. Waarborgsommen zijn iets toegenomen doordat de eindafrekening van Traay 19a nog niet is voldaan. De bijdrage gehandicaptenpastoraat over 2017 en 2018 zijn beide betaald. Het bedrag van het 2-jarig project van de ZWO zit voor een deel in het crediteurensaldo en voor een deel in de af te dragen collecten.

Baten onroerende zaken

De huuropbrengst van H113 is nu duidelijk hoger omdat dit voor het eerst een heel jaar betreft. Er zijn fondsen binnen gekomen, maar er zijn ook diverse acties, collectes gehouden. We hebben dit bedrag gebruikt voor aanpassing van het diaconale deel van het pand.

Vrijwillige bijdragen diaconie

Ondanks afname van het aantal kerkleden is de vrijwillige bijdrage vrijwel gelijk gebleven over 2018.

Lasten H113

Er zijn dit jaar voor het eerst afschrijvingskosten genomen.

Kosten beheer en administratie

De administratiekosten zijn minder omdat we in 2017 € 4000 meer gereserveerd hadden en dit komt ten gunste van dit jaar.

Diaconaal werk plaatselijk

Ondersteuning personen was ook in 2018 noodzakelijk en gelijk aan andere jaren.

Kosten voor schuldhulpmaatjes worden nu geboekt onder bijdrage andere instellingen.

In de bijdrage aan andere instellingen staan nu ook de bijdragen aan Schuldhulpmaatje en de bijdrage aan IKO.

Diaconaal werk wereldwijd

Bij projecten ZWO en rampen zien we de uitgaven van € 23.000.

Bestemmingsreserve

Onderhoudsvoorziening voor H113 is voor € 10.000 toegevoegd. De onderhoudsvoorziening voor de overige gebouwen is nog niet beneden het voorgestelde bedrag van € 100.000, dus hoeven we nog niets toe te voegen.

Resultaat 2018

Het boekjaar 2018 sluit met een voordelig resultaat van € 28.336.

 

Wijkgemeente Catharijne

 

Diensten Grote Kerk

 

In verband met de invulling door veel gastpredikanten kan niet altijd alle informatie over de dienst worden gegeven. Volstaan wordt met het noemen van voorganger, organist en andere betrokkenen.

Weet u welkom in onderstaande diensten!

Zondag 26 mei, Grote Kerk 10.00 uur

Ds. Alida Groeneveld is deze zondag de voorganger. Organist is Walter van den Brom en Heleen van den Brom is de lector.

Zondag 2 juni, Grote Kerk 10.00 uur

Ds. Kees Visser gaat voor, organist in deze dienst is Paul van Oosten, Dixy Veenstra is de lector.

Zondag 9 juni - Pinksteren, Grote Kerk 10.00 uur

Zondag 9 juni vieren we de verjaardag van de kerk. Het kleine groepje Jezusleerlingen trad naar buiten. Dat is ook aan ons om te doen. We lezen Handelingen 2: 1-11. Paul van Oosten bespeelt het orgel en Aleida de Hoog gaat voor.

Nog steeds leven we in de Paastijd: de zondagen tussen Pasen en Pinksteren zijn allemaal ‘zondagen van Pasen’. Steeds dichter komen we bij waar dat allemaal op uitloopt: dat wij als leerlingen zélf aan de bak moeten, zélf de wereld in trekken om het goede nieuws te verkondigen. Pinksteren zet ons met onze voeten op de grond - en op weg: op weg naar de ander, op weg úit ons vertrouwde wereldje de grote wijde wereld in. Wat een uitdaging! Wat een feest!

Met hartelijke groet,

  1. Marian van Giezen, Kamiel van der Laan en ds. Aleida de Hoog

Bereikbaarheid predikanten

  1. Aleida de Hoog: Vakantie t/m 2 juni Dinsdag en vrijdag, telefonisch

                                    bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur,

                                    e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 0343-476878 of 06-21893914

  1. Marian van Giezen (8 uur per week) variabel beschikbaar.

                                    E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of 06-18419992.

Belangrijk: als u uw naam en telefoonnummer inspreekt, bellen we zo spoedig mogelijk terug! Ook kunt u de scriba bellen, dhr. Ron Spruit: 06-30485346

Uit de kerkenraad

De kleine kerkenraad vergaderde op 9 april jl. Aan de orde zijn geweest de positieve voortgang in het beroepingswerk, verwacht wordt dat er begin mei kandidaten aan de wijkkerkenraad kunnen worden voorgesteld; vacatures, we gaan door met zoeken en gaan tevens een vacaturefolder maken; duurzaamheid (zie hieronder); de toegankelijkheid van de website i.v.m. de nieuwe regels m.b.t. privacy (zie hieronder); de GedachteNis; het opstellen van een calamiteitenplan; diverse rooster technische zaken; Verdiepen en Ontmoeten, de Passiemiddag;  samenwerking met andere wijkgemeenten op het gebied van jeugdactiviteiten; nieuwe leiders Premezzo; de tienertoer-jeugdactiviteit “Pelgrims op het spoor” (www.pelgrimsophetspoor.nl); de voortgang van het pastoraat voor mensen met een beperking en het gezamenlijk overleg dat recent is gevoerd tussen de moderamina van Catharijne, Immanuël en Traject24.

Het verslag is binnenkort te lezen op de ledenpagina van www.catharijne.nl.

De wijkkerkenraad ontving in een extra vergadering op 7 mei jl. de beroepingscommissie. Deze presenteerde ons een uitgebreid verslag en een unaniem advies om twee predikanten te beroepen. De wijkkerkenraad stemde daar van harte en unaniem mee in, met veel dank aan de beroepingscommissie. Vervolgens stemde ook de algemene kerkenraad in een gezamenlijke vergadering met de wijkkerkenraad op 14 mei jl. daar unaniem mee in. Bij het aanbieden van de kopij voor dit nummer van Kerknieuws was nog sprake van een embargo op het noemen van de namen. Deze zijn inmiddels op zondag 19 mei in de Grote Kerk, t Hoge Licht, Sparrenheide en de NO Hof in een afkondiging genoemd. Na afloop van de bezwaartermijn zullen de beroepen z.s.m. worden uitgebracht. Daarna hebben de predikanten drie weken de tijd om hun beroep aan te nemen. In die periode komen ze met ons kennis maken, zie hieronder.

Gemeenteavond 4 juni

De wijkkerkenraad nodigt u uit om op dinsdagavond 4 juni op een gemeenteavond kennis te komen maken met de beroepen predikanten. Aanvang 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. 

 

Duurzaamheid

De liturgie van onze kerkdiensten en informatie, onder andere over collectebestemmingen, filmpjes en afbeeldingen ter ondersteuning van de preek en aankondigingen van activiteiten worden weergegeven via beamers. Hierdoor hoeven geen liturgieën meer te worden gedrukt. Dat scheelt een hoop papier. Maar naar blijkt kennen we naast de beamerpresentatie de liturgie inclusief Zondagsbrief die aan elke bezoeker wordt uitgereikt én we kennen de Nieuwsbrief, waarop men zich kan abonneren en die men dan per mail ontvangt. De Nieuwsbrief heeft dezelfde inhoud als de Zondagsbrief. Bij de wekelijkse verzending ervan wordt tevens de liturgie meegezonden. Wil men er gebruik van maken dan kan men hem eventueel zelf afdrukken. Voorgesteld wordt met elkaar te gaan proberen de berg papier die we elke week weer verbruiken terug te dringen. Dat kan door u te abonneren op de Nieuwsbrief, via onze website, link: http://wgcatharijne.nl/index.php/nieuws-zondagsbrieven. U vult uw naam en uw e-mailadres in en ontvangt dan wekelijks alle informatie (ook de extra Nieuwsbrieven bij overlijdens) per mail. In de komende maanden willen we dan langzaam maar zeker gaan proberen meer gebruik te gaan maken van de beamers en steeds minder van papier. Doet u mee?

Website en privacy

De nieuwe wetgeving op het gebied van de privacy houdt ons allen flink bezig. Soms bekruipt het gevoel: schieten we niet te veel door? Door de enorme toename van gegevens, foto- en filmmateriaal die via internet circuleert en het misbruik dat hiervan kan worden gemaakt, is de noodzaak groter geworden om goed te bekijken wat we algemeen en wat we in kleine kring met elkaar willen delen. Op onze website www.wgcatharijne.nl ziet u als laatste menu item staan: Alleen voor gemeenteleden. Op dit gedeelte van onze website staan de gegevens van de contactpersonen, de downloads van onder andere de kerkenraadsverslagen en roosters, en de fotoalbums. Ook voor de Cantorij is hier ruimte gecreëerd. Toegangscodes om op dit afgeschermde gedeelte van onze website te komen kunnen worden aangevraagd bij ondergetekende.

 

Uitzending kerkdiensten via internet

Zie ook de privacyverklaring van de Protestantse Gemeente te Driebergen-Rijsenburg, in te zien via de link: https://www.pgdriebergen.nl/privacy-regels

Behalve de hierboven genoemde toegangscodes voor het ledengedeelte van de website zullen op korte termijn bij de scriba ook toegangscodes kunnen worden aangevraagd voor het bekijken van onze kerkdiensten via internet. Dat betekent dat de kerkdiensten straks niet meer vrij via internet te zien zijn. Gemeenteleden die via een speciaal verstrekte box op TV naar onze kerkdiensten kijken hoeven geen toegangscode aan te vragen. Zij kunnen de diensten gewoon kunnen blijven volgen. Nadere mededelingen volgen z.s.m.

Met hartelijke groet, Ron Spruit (scriba) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Immanuel

Rondom de erediensten

Op zondag 26 mei hoopt dominee mevrouw Jolien van Zelderen uit Broek op Langedijk voor te gaan. Zelf hoop ik deze morgen in Sparrenheide voor te gaan. Zoals u weet behoort de Brug tot een deel van mijn pastorale werkzaamheden.

Op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Catharijne in het Hoge Licht. De voorganger is ds. A. J. W. Theunisse uit Beekbergen. Wij vieren dat Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader zit, voor ons bidt en ruimte maakt voor het werk van de Heilige Geest. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie en thee.

Op zondag 2 juni hoopt dominee mevrouw Y.H.M. Hsu uit Baambrugge voor te gaan. Ze was al eerder bij ons te gast. Het is weeszondag - de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, we zien uit naar de komst van de Geest die vernieuwt, vervult en ons nooit meer in de steek laat.

Op zondag 9 juni vieren wij Pinksteren, het wordt wel eens het geboortefeest van de kerk genoemd: het feest van de komst van de Heilige Geest die ons in vuur en vlam zet voor Christus en ons aan elkaar verbindt. Van de Geest die troost, leidt, vernieuwt, geneest – nog altijd. De Geest die ons doet zeggen: Jezus Christus is Heer. Dankbaar melden we u dat er 2 mensen in ons midden belijdenis van het geloof doen: Anita Werensteijn-Honingh (28 jaar) uit Driebergen en Jobst Winter (57 jaar) uit Breukelen.

We wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

Kerkelijke Agenda

Di.  28 mei    20.00 uur      Vergadering wijkkerkenraad: beleidsplan en komende vacatures

Di.   4 juni     20.00 uur      Vergadering wijkkerkenraad

Wo.  5 juni    13.30 uur               Vergadering Pastoraal Beraad – bij Nel van der Werff

Wo.12 juni    14.30-16.30 uur      Spelmiddag Ouderen in ’t Hoge Licht

Zat.15 juni                               Spirituele reis: Dordrecht

                 

Conventie Charismatische Werkgemeenschap Nederland

Van woensdagmiddag 29 mei tot en met zondag 2 juni wordt deze gehouden in de KroezeDanne te Ambt/Delden. Ook uit onze wijkgemeente is er een groep van zeker 10 gemeenteleden aanwezig die met elkaar gaan kamperen. Daarnaast hoor ik van een aantal mensen die als dag gast gaan. Zelf ben ik ook met Ans en een flink deel van ons gezin aanwezig. Het belooft een bijzondere conventie te worden met inmiddels meer dan 1100 deelnemers die zich aangemeld hebben. Boeiende sprekers als Samuel Wells en Nicolaas Sintobin, werkgroepen, lofprijzing en Trinity, dienst van ziekenzalving en handoplegging, dienst van voorbede en zegen, geweldig kinder-, tiener -, jongvolwassenprogramma. Door alle onderdelen heen, maar vooral door alle ontmoetingen heen mogen we de goedheid en verrassende kracht van Gods Geest ervaren.

Franciscaanse zegen

Moge God ons zegenen met ongemak bij gemakkelijke antwoorden, halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven.

Moge God ons zegenen met woede bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen.

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.

Amen.

Tenslotte

Als dit kerkblad verschijnt is bekend geworden wie er als nieuwe predikanten beroepen zijn in wijkgemeente Catharijne. Ik ben oprecht nieuwsgierig wie mijn nieuwe collega’s gaan worden met wie ik verder mag bouwen aan de Protestantse Gemeente Driebergen.

Met hartelijke groet, in Christus verbonden

  1. Henk Reinders

 

Parklaankerk

 

Vieringen in de Parklaankerk

Zondag 26 mei: mw. M. Spoelstra

Zondag 02 juni: ds. L.M. van der Toolen - van Boven

Zondag 09 juni: ds. M. van Schaik - Laan

Agenda

04-06-2019 (di): Filmhuis ‘Estiu 1993’, 20.00 uur

07-06-2019 (vr): Chez Baas, 16.00 – 18.00 uur

Mocht u meer willen weten over onze activiteiten, kijk dan op www.parklaankerk.nl

 

Wijkgemeente Traject24

Bij de zondagse bijeenkomsten

Op zondag 26 mei spreekt Marije Vermaas-Boer weer in de bijeenkomst. Ze is inmiddels een bekende geworden bij Traject24. Over haar toesprak zegt ze dit alvast: ”Het is de zondag voor Hemelvaart, dus daarom wilde ik het hebben over ‘Afscheid nemen & hoop’. We denken tijdens de bijenkomst na over leven met Pasen in de rug en het heengaan van Jezus in het vooruitzicht. Wat kan het moeilijk zijn om los te laten, en tegelijkertijd mogen we leven als hoopvolle Paasmensen. Dat het Pasen is geweest verandert ons gehele perspectief.”

Op zondag 2 juni spreekt Hariët Tarpeh. We vieren dan ook avondmaal.

Met Pinksteren, zondag 9 juni, verwelkomen we Alette Zeeman weer als gastspreker in ons midden; Alette heeft theologie gestudeerd in Utrecht en is sinds enige tijd verbonden aan de Gereformeerde Kerk in Bunschoten-Spakenburg; ze sprak eerder bij ons in oktober 2017.

 

Klokslag12

Op zondag 9 juni (Pinksteren) is er ook weer Klokslag12. Dit is een programma voor kids tot 10 jaar; steeds op de 2e zondag van de maand. En het programma begint direct om 12 uur, parallel aan de gewone bijeenkomst, in een aparte zaal. Met een broodje en met een creatief en leuk programma. De laatste tijd zijn er steeds meer dan 20 kinderen. Ouders mogen er gewoon bij zijn, of meedoen aan de bijeenkomst in de kerkzaal.

 

Bijbellezen

Al jaren probeer ik zelf regelmatig de bijbel te lezen en ik volg dan het leesprogramma zoals dat wordt aangereikt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Ik betrap me er nog weleens op dat ik een paar dagen ‘achter’ ben en dan in één run een aantal bijbelhoofdstukken lees. Daar is natuurlijk niks mis mee.

Maar… ik ben momenteel het boek ’Vol van de Geest’ van de Zweedse theoloog Peter Halldorf aan het lezen en daar trof ik deze passage aan, die het bijbellezen een boeiende wending geeft: ”Wij hebben oefening nodig om geleid en verlicht te worden door de Heilige Geest, die ons als leraar is gegeven. Het is het beste als die oefening plaatsvindt door nauw contact met Gods Woord. Geestelijk lezen is een uitstekende en beproefde methode die ons vermogen om te luisteren naar de stem van de Geest scherpt. Die methode bestaat uit een langzaam, overpeinzend en biddend lezen van de Bijbel. We lezen niet om gelezen te hebben maar om te lezen. We lezen in de eerste plaats niet eens om iets nieuws te leren, maar om wat het lezen met ons doet. (…) Het lezen verlicht ons innerlijk, wekt ons verlangen en verzadigt onze honger. Die lezing betrekt ons bij Gods eigen vriendschap.”

Mooi, hè?!

 

Mannenontbijt

Het volgende Mannenontbijt stond gepland voor eerste zaterdag in juni. Dit valt echter in het weekend van Hemelvaartsdag en verder. We hebben het nu opgeschoven naar zaterdag 22 juni.

 

Sponsor Roparun

Henk Nap meldt dat hij ook dit jaar weer gaat meedoen aan de Roparun, een estafetteloop van Parijs naar Rotterdam. Hij legt deze afstand af met een team van 8 lopers in een doorlopende estafettevorm en zij worden ondersteund door chauffeurs, fietsers, koks en masseurs (totaal 25 mensen). Via deze estafetteloop wordt er geld opgehaald ten behoeve van de palliatieve zorg aan kankerpatiënten. De Roparun brengt zo jaarlijks zo'n vijf en een half miljoen euro op voor dit doel. Hoe je Henk kunt sponsoren vind je op de website: www.traject24.nl/actueel.

Zwangerschap

Ik wil in deze rubriek ook even melden dat onze predikante Hariët Tarpeh van 9 juni tot 1 september met zwangerschapsverlof is; en ik wens haar een goeie tijd toe.

Namens het Traject24-bestuur, Roel Vermaas, secretaris/Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./ 0343-517768/ www.traject24.nl

Sparrenheide

In huis is komen wonen Mw. Middelkoop – de Greef en Mevr. V.d. Lingen verblijft tijdelijk op de KDO. Mw. N. Westbroek is in het ziekenhuis opgenomen. Mw. Hennephof en Mevr. Van Zijl zijn ontslagen van de Revalidatie.

In memoriam

Op 27 april j.l. is in de gezegende leeftijd van 96 jaar overleden Mw. Ietske Jansen. Zij heeft ongeveer een jaar op Sparrenheide gewoond. Mw. Jansen was de eerste vrouwelijke predikant in de NH. Kerk. Bij het rondbrengen van de Paaskaart namens de gezamenlijke kerken was ik nog bij haar, niet wetende dat dit de laatste keer was. Na een uitvaartdienst in de kerk aan de Parklaan is zij begraven in Driehuis. Wij denken aan An en Jan Nicolaï die hun dierbare nu moeten missen.

We naderen het einde van de Paastijd. Op 30 mei a.s. is het Hemelvaartsdag. We staan erbij stil dat Jezus terugkeerde naar de vader. Terug van weggeweest – opdracht uitgevoerd. Als we het evangelie mogen lezen blijkt de Hemelvaart, wel het “stiefkind ”onder de christelijke feestdagen, toch een bemoedigende boodschap te bevatten. De zondag na Hemelvaart wordt ook wel Wezen zondag genoemd. De leerlingen zijn nu alleen maar in Joh. 14 staat : Ik laat je niet als wezen achter: Ik kom bij je terug.

In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen kent Pinksteren tegenwoordig geen wereldse uiterlijkheden meer. Oude gebruiken zoals vanuit de nok van de kerk een duif loslaten zijn in de loop van de tijd verloren gegaan. Toch is de duif oorspronkelijk geen Pinkstersymbool. Vanuit het verhaal van Jezus doop werd zij er mee verbonden. Toch is de duif reeds lang het beeld om de Heilige Geest weer te geven als teken van vrede, hoop en toekomst. Een gelukkige toekomst voor iedereen en een boodschap van nieuw leven. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

Ook een mooi lied om met Pinksteren te zingen is het lied: Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. U kent het ongetwijfeld wel.

 

Zingend Geloven

Op 13 mei hadden we ons Zingend Geloven met als thema Gelukkig is het Land. We zongen nog liederen van de bevrijding en hemelvaart. Ruth Maas speelde op haar harp voor ons. Heel knap. De volgende editie is in verband met 2e Pinksterdag 17 juni a.s. Dit is tevens de laatste voor de vakantie. We beginnen weer in september.

 

Collectes

Op 28/4 € 101,66 , op 5/5 € 113,12 en op 12/5€ 85,20.

 

Tot slot nog dit

We willen als proef eens met elkaar na de dienst koffiedrinken. Om praktische redenen doen we dit in de Vierhoutzaal rond de grote tafel. U bent van harte uitgenodigd om op zondag 2 juni a.s. samen met de voorganger/ambtsdrager en kosters een kopje koffie/thee te drinken. We zullen dan kijken of we dit zo af en toe kunnen doen. Dit zal dan ook van tevoren aangekondigd worden. Van harte welkom.

Namens de pastorale commissie wens ik u goede gezegende dagen toe.

Elly Heek – van Doorn

Rehoboth

Ter gedachtenis

Op zaterdag 4 mei is mevrouw G.A. Doorn – Smidt overleden op de hoge leeftijd van 98 jaar. Haar kinderen, klein - en achterkleinkinderen zullen haar missen.

Welkom

Op dinsdag 7 mei is mevrouw M. van Strien – de Buckkomen komen wonen in appartement 10 F. Op vrijdag 10 mei is mevrouw W.J.G. Ruhe komen wonen in kamer 106. We wensen beide dames een goede tijd toe in Rehoboth.

Verhuizing

Dinsdag 14 mei is mevrouw G.A. van Middelkoop – de Greef verhuisd naar Sparrenheide kamer 205, wij hopen dat zij zich daar spoedig thuis mag voelen.

Maandopening

Dinsdag 4 juni is er weer een maandopening in de salon om 10.30 uur. Voorganger is de interim predikant van de Catharijne gemeente Ds. Aleida de Hoog, pianist Gerrit Pijper is wel bekend.

Namens de pastorale commissie een hartelijke groet,

Tiny Liebeek

ZWO

 

ZWO kiest nieuw project CUBA: De kerk Bloeit op in Cuba

Het project in Bangladesh loopt op 2 juni met een laatste collecte ten einde. Er is een mooi resultaat behaald, dank iedereen voor zijn bijdrage.

De ZWO Commissie heeft inmiddels al vooruitgekeken. Voor de komende 2 jaar is de keus gevallen op het project in CUBA: “De Kerk bloeit op”. Na de projecten op gebied van Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking ligt nu de nadruk op de Z van zending.

De VPRO zendt op dit moment een interessante documentaire serie uit op zondagavond op NPO2 (20:25) onder de titel Cuba na Castro, waarin de verslaggever een kijkje geeft achter de schermen in Cuba.

Begin september zullen we als ZWO u meer over het project vertellen, maar met deze serie kunt u zichzelf vast een beeld vormen. Meer details over het project zelf kunt u vinden op https://www.kerkinactie.nl/projecten/de-kerk-bloeit-op-cuba

Algemene informatie en activiteiten om aan mee te doen

Goedenavondcafé

Ieder eerste en derde vrijdagavond van de maand is het Goedenavondcafé van 19.30 uur – 22.15 uur geopend voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Het café wordt gehouden in ’t Hoge Licht, Klaproos 2.

 

Koffie met een oortje

Elke vrijdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur houden de predikanten (ds. Marian van Giezen, ds. Aleida de Hoog, ds. Henk Reinders en ds. Hariët Tarpeh) inloopspreekuur in Koek en Ei, in het diaconale pand De Ontmoeting. Ook Bert de Goede is nu en dan van de partij. Voor wie een luisterend oor nodig heeft, staan zij klaar. U bent van harte welkom.

NB: op vrijdag 31 mei is er géén ‘Koffie met een oortje’!

 

Iedere vrijdag Soephuis

In De Ontmoeting naast de Grote Kerk is het iedere vrijdag Soephuis: een heerlijke kop verse soep met een stuk brood voor €1. Het Soephuis is open van 11.30-13.30 uur! Ingang via de Hoofdstraat 113 of aan De Lei naast Nieuw Salem. Van harte welkom.

 

De Binnenkamer

De getijdengebeden in de kapel op Nieuw Hydepark worden gehouden van maandag t/m vrijdag, ’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 21.30 uur. U bent van harte welkom een keer zo’n gebed mee te maken. Voor meer informatie kunt u terecht op de website https://www.bidindebinnenkamer.nl.

 

Pinksterconcert Grootkoor Jubilate Deo


Op 8 juni geeft het Grootkoor Jubilate Deo uit Woudenberg o.l.v. Marco den Toom een Pinksterconcert in de Grote Kerk van Driebergen-Rijsenburg. Dit concert wordt gehouden ten bate van de Stichting 3xM. Deze stichting brengt het evangelie in gesloten landen door middel van TV- en internetuitzendingen. Zij verspreiden Gods boodschap van hoop en liefde in de eigen taal en cultuur van het land (meer info: www.3xm.nl).

Er is een mooi gevarieerd programma van klassieke en hedendaagse christelijke muziek samengesteld rondom het thema ‘Ga dan heen’, waarbij ook ruimte zal zijn voor samenzang. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door André van Vliet (orgel), Johan Bredewout (vleugel) en Jelte van Putten (viool).

De avond begint om 19.30 uur en de entree bedraagt € 10,--, waarvan € 2,50 ten gunste van 3xM. Voor kinderen tot 12 jaar is de entree gratis.

 

Tickets verkrijgbaar bij: Boekhandel Droogendijk (Voorstraat 23, Woudenberg), Boekhandel Baas (Traaij 4c , Driebergen-Rijsenburg), leden van het koor en via www.koorjubilatedeowoudenberg.nl. Indien voorradig ook ‘s avonds aan de kerk nog kaarten verkrijgbaar. Jong en oud van harte welkom!

Tussenjaar

Tien maanden de tijd om jezelf te ontwikkelen en je horizon te verbreden, je talenten te ontdekken en je te bezinnen op de toekomst, veel verschillende werkzaamheden en samen met andere jongeren vanuit je geloof je inzetten voor een ander. Met ingang van september 2019 is er weer plaats voor vier diaconaal werkers in de Herberg in Oosterbeek. Je krijgt een eigen kamer, kost en inwoning. De werkzaamheden zijn gevarieerd en er wordt rekening gehouden met je wensen en talenten. Je krijgt geen salaris (wel een onkostenvergoeding) maar ontvangt veel. Aarzel niet en bekijk onze website voor meer informatie. www.pdcdeherberg.nl

Vakantiewerk

Niet betaald krijgen en toch heel veel ontvangen. Dat is vakantiewerk in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. In de zomervakantie twee weken van maandag tot vrijdag op kamers en samen met andere jongeren veel verschillende werkzaamheden doen. Aan de ene kant is er ruimte om veel plezier te maken en tegelijkertijd kun je echt iets betekenen voor anderen. Iets voor jou? Misschien met je vriend of vriendin? Geef je op. Www.pdcdeherberg.nl

 

GlobalRize bereikt via onlinebeweging She Rises miljoenen vrouwen

Per dag worden meer dan een miljoen vrouwen bemoedigd door de berichten van She Rises, een onderdeel van internetzendingsorganisatie GlobalRize. Veel vrouwen leven met teleurstelling, omdat ze niet kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen die de samenleving van hen vraagt. De teksten en afbeeldingen van She Rises bemoedigen en helpen hen om zich bewust te worden van wie ze mogen zijn. De cijfers spreken voor zich.

Alleen al de afgelopen week bereikten de afbeeldingen en teksten via Facebook 6,5 miljoen vrouwen. Daarvan gaf bijna een miljoen een teken van betrokkenheid door te reageren op de afbeelding of deze te liken. Dat resulteerde in 13.000 nieuwe volgers in één week. Grote getallen die aangeven dat de boodschappen een groot publiek aanspreken. De meeste volgers van de Engelstalige berichten komen uit de VS. Vanuit Zuid-Afrika is een sterke groei zichtbaar.

“Uit de reacties die vrouwen geven, blijkt dat velen in grote nood zijn. Men kan niet voldoen aan de maatstaven die de samenleving oplegt via sociale media, reclame en zelfs via de kerk. Veel vrouwen leven met het idee dat geloof verbonden is met geluk en welvaart. Dat is in de praktijk niet zo en dat levert een innerlijk conflict op,” zegt Gerdina Korf, teamleider van She Rises. “We bemoedigen de vrouwen door hen te wijzen op hun identiteit die vastligt in God. Sta op, weet wie je bent in Christus en dien van daaruit ook de ander.”

De berichten zijn een startpunt. Het doel is dat de vrouwen verder groeien in geloof door het volgen van de onlinebijbelcursus die GlobalRize ontwikkeld heeft. Daarnaast bouwt She Rises aan een online community waarin vrouwen elkaar kunnen inspireren. Onlangs werd ook een Nederlandstalige versie van She Rises gelanceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans de Lange, directeur GlobalRize, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-53233991.

 

 

 

 

Deadline KerkNieuws 8 > 15 juni 2019


Adressen

 

Kerkelijk Bureau

Adres: De Lei 86, 3971 CA Driebergen

Website: www.pgdriebergen.nl

Open: do. van 08.30–11.30 uur

Telefoon: 0343513570

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkgemeente Catharijne

Kerkgebouw: Grote Kerk, Hoofdstraat 115

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wgcatharijne.nl

Scriba: R. Spruit (0630485346)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Aleida de Hoog: dinsdag en vrijdag, telefonisch bereikbaar ma. t/m vrijdag van 09.00 tot 9.30 uur, 0343476878 of06-21893914; mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ds. Marian van Giezen: (8 uur per week) variabel beschikbaar. 0618419992 of

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Algemene Kerkenraad

Voorzitter: C. van der Kooi (0343517685)

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: J. Koerts (0343512869)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kerkrentmeesters

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: K. Allaart

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwillige bijdragen: NL28RABO0373718241

Collectebonnen: NL39RABO0375225714

Wijkgemeente Immanuel

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Voorzitter: C.E. Altena

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: A. Stans (0627430666)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: H.J. Reinders (0610730732)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Diaconie

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter:

Secretaris: Ellen v Amerongen (0343514883)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Per adres: Kerkelijk Bureau

Voorzitter: mw. Clara v.d. Weide-Hagen

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: E. van Amerongen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijdragen: NL47RABO0385253818 (o.v.v. ZWO)

Wijkgemeente Traject24

Kerkgebouw: 't Hoge Licht, Klaproos 2

Per adres: Kerkelijk Bureau

Website: www.traject24.nl

Secretaris: R. Vermaas (0343517768)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant voor bijstand en adviezen:

Ds. Hariet Tarpeh (0610069330

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

ISZ De Brug

Nassau Odijcklaan 3, 3971 BN Driebergen

Website: www.iszdebrug,nl

Geestelijk verzorger: M. Zuilhof

(0343555555, doorkiesnummer 813)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Scriba: Elly Heek (0343518869

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

 

Website: www.parklaankerk.nl

 

Theologisch inspirator: Dr. W. van der Meiden (06-10968882)

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
 

Pastoraal punt: Anje Leender (0343515190)

 

Penningmeester: L. Janssen

mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.