ANBI-informatie PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent, dat een ieder die een gift geeft, dit van de Belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

De onderdelen van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD) zijn geregistreerde ANBI-instellingen:

 • Protestantse Gemeente Driebergen
 • Diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen.

ALGEMENE GEGEVENS van de Protestantse Gemeente Driebergen.

 

RSIN:    002690147      
E-mail:

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website:   www.pgdriebergen.nl
Adres:   de Lei 86, 3971 CA Driebergen
Telefoon:  0343-513570

                                               

NB: de algemene gegevens van de Diaconie zijn beschreven via de link:  ANBI/informatie Diaconie

De PGD is een geloofsgemeenschap, die behoort tot  de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

In het statuut (kerkorde) van de PKN staat dit als volgt omschreven:

“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten” (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1). De PGD is een zelfstandig onderdeel van de PKN, als bedoeld in artikel 2, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11, artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de PKN bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak, die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk."

De kerkorde is te vinden op de website van de PKN: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking-ANBI gekregen. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijk gemeenten en andere instellingen, die tot de PKN behoren, zijn aangewezen als ANBI-instelling. Dit geldt ook voor de PGD en ook voor de Diaconie van de PGD.

ORGANISATIE PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN.

De PGD bestaat uit de wijkgemeenten Immanuël en 3Wijken. Daarnaast fungeren onder de verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad drie kerkenraadscommissies, te weten:

-de Hervormd Gereformeerde Gemeenschap

-Traject24

-de wijkraad De Brug.

Verder kent de PGD:

-het College van Kerkrentmeesters (CvK)

-het College van Diakenen (CvD).

De wijkkerkenraden en kerkenraadscommissies verzorgen de erediensten en het pastoraat voor hun eenheden. Het CvK is verantwoordelijk voor de financiële middelen en de gebouwen van PGD. Het CvD is een afzonderlijke vermogensrechtelijke instelling en is verantwoordelijk voor de financiële middelen en vastgoed van de Diaconie.

  

SAMENSTELLING BESTUUR.

Het bestuur van de PGD ligt bij de algemene kerkenraad van de PGD. De algemene kerkenraad (AK) wordt gevormd door ambtsdragers vanuit  de wijkkerkenraden en de kerkenraadscommissies en bestaat uit 11 leden.

De AK is eindverantwoordelijk voor beleid van de colleges CvK en CvD. Dat komt tot uitdrukking in de goedkeuring van onder anderen de begroting en de jaarrekening van beide colleges. De AK heeft ter zake van vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN (Ordinantie 11, art 3).

Ter zake van het bestuur van de PGD, beschikt de AK over de plaatselijke regeling, die u kunt vinden via de link: Algemene kerkenraad/plaatselijke regeling.

DOELSTELLING en VISIE.

De PKN verwoordt in de eerste hoofstukken van de kerkorde, wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financieel beheer.

 1. De PKN is overeenkomstig haar belijden, gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk, die zich delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk Gods
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

De PGD heeft als missie en visie verwoord in het Beleidsplan Algemene Kerkenraad 2012-2016.

Kern daarvan is:

-De PGD is een gemeenschap van gelovigen, die zich scharen rond Jezus Christus, Heer van de Kerk.

-Zij wil een huis voor de ziel zijn, waar mensen zich geestelijk thuis voelen, elkaar ontmoeten en

  elkaar geestelijk stimuleren.

-Wij geloven in een kerkgemeenschap, waar het Woord leeft.

-Wij geloven in een kerk, die op diverse wijze de onderlinge verbondenheid stimuleert.

-Wij menen, dat het missionaire en diaconale werk deze gemeenschap vitaliseert en bij haar roeping

  bepaalt.

BELEIDSPLAN.

Het beleidsplan van de PKN kunt u vinden via de link:Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

De PGD heeft een eigen beleidsplan; dit is te vinden via de link: Beleidsplan Protestants gemeente Driebergen 2012-2016

BELONINGSBELEID.

De beloning van de predikanten van de PGD is geregeld  in: Generale regeling rechtspositie predikanten.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders en medewerkers kerkelijk bureau, is geregeld in: Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.

Beide regelingen kunt u vinden via de link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van de kerkenraden, colleges en commissies binnen de PGD ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Uitsluitend werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

VERSLAG ACTIVITEITEN. 

De AK heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door de wijkgemeenten, kerkenraadscommissies,  CvK en CvD te faciliteren en te stimuleren in de uitoefening van de aan hen gedelegeerde verantwoordelijkheden en taken.

De wijkgemeenten en kerkenraadscommissies verzorgen de erediensten en activiteiten ter zake van pastoraat en gemeente-opbouw. Informatie kunt u vinden onder de desbetreffende  links.

Het CvK en het CvD waken over de financiële slagkracht van de PGD en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de algemene kerkenraad. De AK stelt de begroting en de jaarrekening van beide colleges vast.

Een uittreksel van de financiële  verantwoording, treft u afzonderlijk aan via de links: Kerkrentmeesters, resp. Diaconie.

Verkort verslag van het College van Kerkrentmeesters over 2014

De Algemene Kerkenraad heeft op 26 november 2015 de jaarrekening over 2014 definitief vastgesteld, nadat deze ter inzage heeft gelegen.

Inkomsten uit ‘levend geld’ blijven achter, genormaliseerd resultaat negatiever dan begroot

Het resultaat over 2014 is sterk beïnvloed door een aantal bijzondere gebeurtenissen. Hierdoor is het resultaat over 2014 niet zomaar vergelijkbaar met de begroting 2014 of met 2013.

Belangrijke gebeurtenissen die invloed hebben op het resultaat over 2014 zijn de verkoop en overdracht van de Maranatha Morgensterkerk en de aanschaf van een nieuwe audio installatie voor de Grote Kerk en ’t Hoge Licht.

De baten uit levend geld blijven helaas opnieuw achter bij voorgaand jaar en bij de begroting. De daling met jaarlijks ruim 4% is een belangrijk punt van aandacht voor het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad. Na eliminatie van de posten die wij onttrekken aan de gevormde bestemmingsreserves, zijn de kosten redelijk binnen de begroting gebleven.

Het geheel overziend, concluderen wij dat de uitkomst over 2014 negatiever is dan begroot. Een belangrijk punt van zorg is de ontwikkeling van de inkomsten.

Voor een gedetailleerd inzicht in de resultaten over 2014 en het eigen vermogen per 31 december 2014 verwijzen wij u naar de jaarrekening 2014 van de Protestantse Gemeente Driebergen elders op deze website.

Bijzondere gebeurtenissen en activiteiten

Verkoopinspanningen Maranatha Morgensterkerk leidden tot overdracht in maart 2014; vorming van bestemmingsreserves

Begin maart 2014 vond de overdracht plaats van de voormalige M&M kerk. De opbrengst na aftrek van kosten bedroeg € 713.000. Uit deze verkoopopbrengst is een tweetal bestemmingsreserves gevormd. Een voor het opvangen van mogelijke tekorten door minder verhuur van zalen als gevolg van intensiever kerkelijk gebruik. De andere bestemmingsreserve is voor het mogelijk maken van nieuwe projecten.

Investering in een nieuwe audio (en video) installatie

De Algemene Kerkenraad stemde in met investering in een nieuwe audio- en video installatie voor de Grote Kerk en ’t Hoge Licht. De bestaande installatie was verouderd. Gekozen is voor een installatie waarbij geluid en beeld kunnen worden uitgezonden. De Diaconie draagt de kosten voor het geschikt maken voor het uitzenden van beeld.

Ontvangst van een drietal legaten

In het boekjaar ontvingen wij drie legaten. Deze komen direct ten gunste van de Algemene Reserves. De Algemene Kerkenraad heeft besloten een deel te bestemmen voor de Immanuelgemeente, gezien de herkomst van de legaten. Besteding vindt plaats op basis van voorstellen.

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016 

Begroting 2018

Met vriendelijke groet,

Het College van Kerkrentmeesters

In 2015 heeft de AK discussie gevoerd en besluiten genomen over o.a.:

 • besluit om het PKN-protocol in geval van seksueel misbruik te volgen.
 • onderzoek naar pioniersplek missionair jongerenwerk, gericht op rand- en buitenkerkelijke jongeren  (nog géén besluit).
 • drie prioriteiten voor 2015 op basis van het beleidsplan:
  • helder en zichtbaar maken van de verschillende kleuren (regenboog) 
  • binnen PGDjongerenwerk verder ontwikkelen.kerk naar buiten,
  • activiteiten ontwikkelen.
 • besluit tot aankoop pand ten behoeve van diaconale activiteiten, op voorstel van CvD.
 • bezinning over het functioneren van de AK.
 • missie/visie van Traject24 vastgesteld.
 • vernieuwing van de website PGD.
 • bezoek van de Visitatiecommissie van PKN.
 • onderzoek naar aantrekken jongerenwerker voor beide wijkgemeenten.
 • het rapport  “een betere regenboog” (prioriteit 2015), besproken en acties uitgezet.
 • huisvesting Traject24 (nog géén besluit).