Algemene gegevens

Fiscaal nummer: RISN-nummer diaconie: 823539611

Bestuur samenstelling

Het dagelijks bestuur van de “Diaconie van de protestantse Gemeente Driebergen-Rijsenburg” is voor het jaar 2015 als volgt samengesteld:

De bestuurstaken zijn als volgt verdeeld over het moderamen van het College van Diakenen.

  • Voorzitter                                                                            
  • Scriba                                                                                  
  • Penningmeester                                                                  
  • Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelinssamenwerking 
  • Onroerend goed                                                                  

Het moderamen bereidt beleid, rekening en begroting voor ter behandeling en vaststelling in het College van Diakenen en voert taken uit die er uit voortvloeien

Doelstelling en visie

De Diaconie  vervult haar roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Beleidsplan

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Driebergen Rijsenburg       

Het beleid past in: 'Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'                            

DIACONAAL BELEID 2015 e.v.

Een beschrijving van het werk van de diaconie in 2015 e.v., analyse van de maatschappelijke situatie en de uitdagingen

voor de komende jaren.

1.DOEL

Kerkorde Artikel X lid 2

De Gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt

Het werk van de diaconie laat zich beschrijven op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Per niveau wordt een korte analyse gegeven van de maatschappelijke situatie, een beschrijving van de werkzaamheden en de lijn voor de komende jaren.

De taken van ZWO liggen vooral op het terrein van de mondiale problematiek.

A. LOKAAL

Situatie

We zien een verschuiving van de verzorgingsstaat naar de participatiemaatschappij: een samenleving waar de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de burger en zijn organisaties.

Onder andere de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is daar de uitwerking van en richt zich op het participeren van alle burgers in de samenleving.

Daarbij wordt weer nadrukkelijk ook naar de kerk gekeken. Naar onze mening heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor de zorg. We constateren echter dat – door terugtreden van de overheid en toenemen van de bureaucratie – er steeds vaker een beroep door burgers op de diaconie wordt gedaan.

We willen het gemeentelijk beleid en dat van de Stichting Welnùh kritisch volgen om onze rol te bepalen en graag meewerken aan een beleid waarin het gaat om alle burgers kansen te bieden om volwaardig te kunnen participeren in onze samenleving.

Inmiddels is in onze gemeente een Diaconaal Platform opgericht met een gemeenschappelijk aanspreekpunt: we zijn

meer herkenbaar.

Actie Diaconie Driebergen:

Armoedebeleid:

In aanvulling op het gemeentelijk beleid (sociale dienst) wordt hulp geboden aan mensen die even een steuntje nodig hebben, of tussen wal en schip zijn geraakt. Dat kan in de vorm van een gift of een renteloze lening.

Op dit terrein wordt nauw samengewerkt met gemeente, sociale dienst, Vitras/CMD.

Er is een betrokkenheid bij de WMO. Onze diaconie is actief betrokken bij het Platform Stop Armoede Heuvelrug.

Zowel financieel als in menskracht heeft dit hoge prioriteit.

Dat is ook een platform voor samenwerking.

In 2013 is het project Schuldhulpmaatje opgestart, in samenwerking met andere diaconieën in onze gemeente. Het komende jaar zal worden bekeken of verzelfstandiging wenselijk is. Via Schuldhulpmaatje kan ook verwezen worden naar de Voedselbank. Onze diaconie onderhoudt daarmee nauwe betrekkingen.

In de jaarlijkse oogstdienst wordt voedsel ingezameld voor de Voedselbank.

Er is geld vrijgemaakt voor de verwerving van een ‘diaconaal’ pand in combinatie met het “gehandicaptenwerk”.

 

Gehandicapten.

De diaconie participeert financieel in het bijzonder pastoraat voor gehandicapten met een jaarlijkse bijdrage. Daarnaast worden sommige activiteiten van de werkgroep “samen geloven – gewoon doen” gesubsidieerd.

In onze wijken is de band met mensen met een beperking relatief sterk, mede omdat er nauwe banden worden onderhouden met Bartimëus. De zorg zal op een goed niveau moeten blijven.

Zodra zich mogelijkheden voordoen om een project te starten waarbij deze mensen kunnen worden ingeschakeld zal worden nagegaan hoe met andere partners tot zaken kan worden gekomen. Om de gedachte te bepalen zou van Diaconale zijde een pand ter beschikking kunnen worden gesteld, dat tevens aan andere doelen zoals jongerenwerk ruimte kan bieden.

In de begroting is met de aanschaf van zo’n pand rekening gehouden

Ouderen.

De diaconie is nauw betrokken bij de Interkerkelijke  Stichting Zorgvoorzieningen De Brug, indertijd is deze stichting (en de drie eronder ressorterende huizen) geïnitieerd door de diaconie. Na een fusie met een soortgelijke instelling, wil de diaconie nadrukkelijk betrokken blijven bij de huizen. Nu de criteria voor opname in een verzorgingshuis sterk verhoogd worden, klemt de zorg voor mensen, die langer thuis blijven wonen. De diaconie is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe servicepunten

De diaconie betaalt een deel van het traktement van de predikant, die dit werk in portefeuille heeft.

Daarnaast  geeft de diaconie jaarlijks een bijdrage aan de I.K.O (Interkerkelijke Kommissie Ouderenwerk).

In het algemeen neemt de vergrijzing in de maatschappij toe. Ook op kerkelijk vlak is dit een gegeven.

Met name zal meer aandacht moeten worden besteed aan het bezoekwerk. Meer mensen die bij kleinere groepen max. 10 individuele bezoeken afleggen om op sociaal terrein contacten te onderhouden is een mogelijkheid. Werving van mensen die in hun eigen omgeving aandacht voor anderen willen uitbreiden is dan een noodzaak.

De diaconie is actief betrokken bij het oprichten en in stand houden van een Wijkontmoetingspunt in Driebergen-Zuid.       In dat kader worden ook maandelijks maaltijden gehouden onder het motto: Eet mee met de kerk.

Dienst aan de tafel des Heren.

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de dienst aan de Tafel van de Heer.

Vakanties

Aan mensen die daarvoor in aanmerking komen werden jaarlijks vakantiegiften gedaan, deze giftenronde wordt dit jaar afgebouwd. Onder anderen om tot een geharmoniseerd giftenbeleid in de gemeente Heuvelrug te komen.

Er wordt gewerkt aan een vakantieaanbod voor kinderen, die nooit op vakantie kunnen. Daarnaast een maaltijd en eventueel een uitstapje voor ouderen.

Er wordt bemiddeld voor mensen, die een vakantie willen meemaken van het PSDV

In het komende jaar zal weer een vakantieweek in het Roosevelthuis worden georganiseerd onder  de naam Prinsheerlijk, onder auspiciën van de diaconie.

Kerstgiften.

In december krijgen mensen, die daarvoor in aanmerking komen een bijdrage voor de feestdagen, te regelen door opgave uit de wijkraden. Deze giftenronde wordt gedaan samen met de parochiële Caritas. Wellicht kan deze samenwerking breder worden getrokken.

Vluchtelingenhulp

De diaconie behoorde bij de initiatiefnemers van de Vluchtelingenwerkgroep in Driebergen, inmiddels Stichting Vluchtelingenwerk Utrechtse Heuvelrug.

De diaconie ondersteunt het noodfonds van de plaatselijke afdeling van Vluchtelingen Werk.

Er zijn contacten met de Wereldwinkel.

Begeleiding van nieuwe Nederlanders is een punt van aandacht waarvoor meer menskracht nodig is. “Adoptie” van een dergelijk gezin of persoon kan een oplossing bieden. Hiervoor moet menskracht worden gevonden.

Duurzaamheid en fairtrade

De diaconie hoorde bij de initiatiefnemers van de plaatselijke Wereldwinkel.

Bij  kerkelijke activiteiten wordt het gebruik van fairtrade producten gestimuleerd.

In de aankomende periode zal een werkgroepje worden gevormd met als taak het onder de aandacht brengen van duurzaamheid en fairtrade.

 Presentie in de samenleving. Jongeren.

De diaconie zal een bijdrage geven in het salaris van de jongerenwerker, voor zover het diaconale activiteiten betreft.

Actief wordt gezocht naar een pand voor een inloophuis (voor inloop, gehandicaptenwerk en jongerenwerk) In de begroting is ruimte gereserveerd voor de verwerving daarvan in het komende jaar.

Met en in dit pand zal ook ruimte zijn voor missionaire presentie in de samenleving.

B. REGIONAAL

Situatie

Jeugdhulpverlening is maatschappelijk een regionale taak, dat geldt ook voor verslavingszorg.

De zorg van ex gedetineerden wordt ook op regionaal niveau uitgevoerd.

Hiervoor wordt financiële hulp geboden.

Actie Diaconie Driebergen

Actieve betrokkenheid bij TIMON: bestuurlijke betrokkenheid , jaarlijkse financiële bijdragen uit collecte opbrengsten.

Betrokkenheid bij het inloophuis van Exodus in Utrecht.

Financiële steun aan het Groene Sticht.

Jaarlijks overleg met diaconieën in gemeente Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels heeft dit overleg de status van Diaconaal Platform gekregen.

C. NATIONAAL

Situatie

Veel taken op het terrein van zorg en welzijn zijn in de afgelopen decennia van de rijksoverheid overgeheveld naar provincie en gemeente.

De landelijke kerk neemt missionaire initiatieven, initieert project Schuldhulpmaatje, verzorgt een armoedemonitor, steunt landelijk jeugdwerk,  behartigt belangen (bijvoorbeeld van vluchtelingen), verzorgt pastoraat aan militairen etc.

Actie Diaconie Driebergen

Steun via collecten en giften.

Daarbij wordt uitgegaan van landelijke adviezen en van die van de wijkraden.

D. MONDIAAL

Situatie

Via de eigen organisatie Kerk in Actie wordt bijgedragen aan projecten op het terrein van werelddiaconaat, zending en ontwikkelingssamenwerking.

De werkgroep ZWO werkt aan bewustwording van de ongelijkheid in de internationale verhoudingen, vooral door middel van voorbeeldprojecten.

Daarnaast worden projecten gesteund, waarbij Driebergers zijn betrokken.

Het project Veri Olanda is zo ontstaan en krijgt inmiddels structurele steun.

 

Actie Diaconie Driebergen

Collecten voor het werelddiaconaat

Collecten voor zending

Projecten als voor Paraguay met

informatie voor de kinderkerk

tweejaarlijkse bazaar

Uitdagingen

-Betrokkenheid van gemeenteleden bij internationale solidariteit verhogen.

-Het stimuleren van jongeren om daadwerkelijk steun te verlenen om zo doende verlichting aan het bestaan te realiseren. Te denken valt aan Oekraïne actie van de gezamenlijke kerken.

-Jongeren betrekken bij mondiaal denken

Aldus vastgesteld in het College van Diakenen op 21 januari 2015.

Beloningbeleid

Er vindt geen beloning plaats van diakenen

 

Verslag

De activiteiten zijn verricht op grond van een vergelijkbaar plan als beleidsplan 2015 aangeeft.

Staat van baten en lasten 2016

             
                      STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016    
             
    2016   2016   2015
    werkelijk   begroting   werkelijk
  BATEN    
             
  Baten onroerende zaken 69.848   62.325   56.717
  Rentebaten 25.556   24.300   32.188
  Bijdragen levend geld 52.153   160.250   79.404
  Door te zenden collecten en bijdragen 99.648   78.225   95.211
             
  Totaal baten 247.205   325.100   263.520
             
  LASTEN          
             
  Lasten onroerende zaken 4.146   7.650   5.207
  Lasten H113 10.022   266.550   10.754
  Verplichtingen en bijdragen aan          
     andere organen 9.592   11.650   10.374
  Kosten beheer en administratie 11.782   16.280   12.994
  Interest en bankkosten 1.183   1.440   1.332
             
  Sub-totaal 4-groep 36.725   303.570   40.661
             
  Diaconaal werk          
  Diaconaal werk plaatselijk 83.526   118.250   131.955
  Diaconaal werk provinciaal en landelijk 25.215   18.750   21.451
  Diaconaal werk wereldwijd 85.925   69.725   82.494
             
  Sub-totaal diaconaal werk 194.666   206.725   235.900
             
  Overige baten en lasten 1.394   5.750   2.189
             
  Totaal lasten 232.785   516.045   278.750
             
  Saldo baten minus lasten 14.420   -190.945   -15.230
             
  Toevoegingen en onttrekkingen          
  Toevoegingen reserves/voorz/fondsen -88.624   -8.000   -50.723
  Onttrekkingen reserves/voorz/fondsen 79.484   18.258   39.311
             
  Sub-totaal toevoegingen en onttrekkingen -9.140   10.258   -11.412
             
  Resultaat 5.280   -180.687   -26.642

 

Toelichting op de jaarrekening 2016

Materiële vaste activa

In 2015 heeft de diaconie het pand Hoofdstraat 113 (H113) aangekocht voor ca € 350.000.

De waardering in de jaarrekening is op basis van het advies van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) van de Protestantse Kerk Nederland.

Door diverse omstandigheden, zoals overlijden architect en door eisen van de welstandscommissie en het aantreffen van asbest in Q-4 2016 dat in Q-1 2017 verwijderd is, heeft de verbouwing veel vertraging opgelopen en komen de kosten van de verbouwing niet in 2016 maar in 2017 naar voren. Hierdoor komen ook diverse begrote posten niet overeen met de werkelijke kosten.

We denken dat het pand in de tweede helft van 2017 in gebruik kan worden genomen.

Financiële vaste / vlottende activa

We nemen voor € 16.250,00 deel in een project van zonnepanelen. We hebben in dit kader een lening verstrekt die wordt in 10 jaar met rente terug betaald. Het totaal opgenomen leningen/hypotheken u/g diverse personen is € 226.370 (33 personen), niet alle leningen hebben een onderpand, als een lening niet terug betaald kan worden, komt dit ten laste van rekening 501 “ondersteuning personen”.

In 2016 hebben we de rest van een toegezegde erfenis ontvangen; deze is gebruikt voor de aanschaf van het diaconale deel van H113. Zie ook de herwaarderingsreserve.

Vrijwillige bijdragen diaconie

De stijgende lijn van de vrijwillige bijdrage heeft zich in 2016 voortgezet.

 

Giften/fondswerving H113

Er zijn nog geen fondsen binnen gekomen, maar er zijn diverse acties, collectes gehouden. We hebben dit kunnen gebruiken voor diverse kosten van het diaconale deel van het pand.

Overige kosten beeld en geluid

Hierop zijn de kosten geboekt voor de aanschaf van boxen voor bij de mensen thuis die de kerkdiensten willen zien op hun eigen TV.

Algemene Reserve

Hierop worden de jaar resultaten geboekt. Ook de correctie op de herwaardering diaconaal pand is hier op geboekt.

Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de onroerende zaken en is gemuteerd in het verslagjaar door ontvangst van een erfenis en een dotatie ten laste van het resultaat (zie bijlage B19). Ook de eenmalige correctie van het diaconaal pand is hier op geboekt.

Bestemmingsfonds Prinsheerlijk.

Dit wordt gebruikt om eventuele tekorten van Prinsheerlijk bij te dragen. Prinsheerlijk wordt om het jaar gehouden.

Balans

De balans sluit per 31 december 2016 debet en credit met totaaltellingen van € 2.166.428.

ZWO

De middelen die ZWO nog ter beschikking heeft - € 37.263 – zijn bij de bestemmingsreserves (€ 20.000) en de kortlopende schulden (€ 17.263) verantwoord. (blz. B 21)

Ondersteuning personen / verstrekte leningen

De uitgaven voor de ondersteuning van personen zijn ten opzichte van vorig jaar toegenomen.

Er zijn hulpvragen geweest, waarbij de diaconie geld heeft verstrekt.

Doordat dit jaar een paar leningen van personen naar de schuldsanering zijn gegaan, hebben we deze leningen moeten afboeken. (zie blz. 11)

Rentebaten

De rente opbrengsten zijn gedaald door o.a. een lagere rentepercentage bij spaarcontracten en minder spaargeld.

Resultaat 2016

Het boekjaar 2016 sluit met een voordelig resultaat van € 5.280.